2011

Infocentrum–Městská knihovna v roce 2011                          

V roce 2011 zajišťovala knihovna klasické výpůjční služby, tedy půjčování knih a časopisů, rezervační a meziknihovní služby a informační služby. Infocentrum–městská knihovna v roce 2011 splnilo také jednu ze svých představ moderní knihovny, která používá automatizovaný výpůjční systém.
 
Městskou knihovnu ve Ždánicích navštívilo v roce 2011 4078 návštěvníků (čtenáři, kteří si půjčovali knihy a časopisy, návštěvníci přednášek a besed, soutěží a jiných akcí, které knihovna uspořádala, a návštěvníci infocentra).
Čtenáři si půjčili celkem 16 868 knih, meziknihovní výpůjční službou bylo půjčeno 29 svazků. Nejoblíbenější tematikou byly detektivní romány, historické romány a romány pro ženy, z  knih naučných byla nejvíce žádána válečná tematika, cestopisy a životopisné romány
 
Přehled základních ukazatelů r. 2011
                                                                             
Čtenářů celkem                                                                      343   
Děti a studující                                                                       101          
Dospělí                                                                                   242
Návštěvníci knihovny                                                           4 455 návštěvníci kulturních akcí                                                       904
využívající Internet v knihovně                                                    420
 
Uživatelé webových stránek Infocentra-MěK                           5 298
 
Počet výpůjček celkem                                                          16 868  
z toho naučná pro dospělé                                                        1 034
           beletrie pro dospělé                                                       9 576                    
             naučná pro mládež                                                          294
           beletrie pro mládež                                                        3 126
           meziknihovní výpůjční služba                                               31 
 
Knihovna dokončila zpracování evidence knihovního fondu do elektronické podoby a v prosinci začala knihy půjčovat přes čárové kódy. Celkem bylo zpracováno systémem CLAVIUS 15 584 sv.
Přitom bylo vyřazeno a odepsáno z fondu 2 534  zastaralých a opotřebovaných knih.
V roce 2011 přibylo do knihovny 183 knih v hodnotě 44 093,- Kč a časopisy za 4 225,- Kč.
Knihovna ve Ždánicích se v průběhu roku zapojila do celostátních akcí Březen - měsíc internetu a Kniha mého srdce – soutěž v MěK, proběhla Noc s Andersenem, kdy15 dětí v knihovně přenocovalo. Uskutečnilo se také Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
V rámci Týdne knihoven se uskutečnila amnestie upomínek, exkurze dětí z MŠ a promítání pohádek v dětském oddělení MěK.
Po celý rok podle zájmu škol byly pořádány besedy pro děti, při kterých se děti seznamovaly s knihovnou, jejími službami a s jednotlivými osobnostmi a díly různých autorů.
Celkem se uskutečnilo v roce 2011 29 besed: Bratři Grimmové, E. Kästner, E. M. Remarque, O.Sekora , Návštěva Klubíčka v MěK, Děti z Bullerbynu, J. Čapek – Povídání o pejskovi a kočičce, F. Nepil, Čtu, čteš, čteme – soutěž o největšího čtenáře v MěK, Anička malířka – dětské ilustrace podle četby, Den dětí s pohádkou – soutěže, promítání, malování,Vědecko-fantastická literatura, Pohádky V. Čtvrtka, Beseda o Ždánicích, Promítání záznamu Ždánického histopedálu, Promítání prezentací a filmu o významné lokalitě Motýlí ráj ve Ždánicích. 
Pro seniory byla před Vánocemi ve společenském centru KD uskutečněna výstavka knih a ve spolupráci s vedením města beseda o Ždánicích, na níž byly promítány fotografie ze života obce.
V roce 2011 se Infocentrum-MěK opětovně zapojilo do získávání dotací pro kulturní zařízení a na různé akce ve Ždánicích. Od Jihomoravského kraje obdrželo dotaci 56 000,- na rozšíření provozní doby infocentra–městské knihovny v turistické sezóně o sobotách a nedělích, na provoz webových stránek a na vydání propagační mapky o Ždánicích.
Infocentrum- městská knihovna iniciovalo projekt Hledání společných kořenů s rakouskou partnerskou obcí Herrnbaumgarten, kdy se uskutečnily dvě vzájemné návštěvy obyvatel Ždánic a Herrnbaumgartenu, výstavy v muzeích obou obcí a představení kulturních stánků a tradičních akcí – Ždánický histopedál a Vereinfest.
           
 
Infocentrum-MěK se podílelo na obnově naučné stezky a jejím rozšíření o lokalitu Motýlí ráj a koncem roku vydalo nový propagační leták „Průvodce po naučné stezce Ždánickým lesem“ s mapou naučné stezky.
V roce 2011 Infocentrum-městská knihovna ve Ždánicích plnilo funkce oficiálního turistického informačního centra. Obdrželo certifikát od CzechTourismu „Oficiální turistické centrum“ pro rok 2011. V infocentru byl instalován nový počítačový program „Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb turistických informačních center“, umožňující jednotné vedení statistiky návštěvnosti.
Infocentrum se v rámci svých služeb podílelo na organizaci a zdárném průběhu Májové veselice a VIII. Ždánického histopedálu.
Informace o činnosti infocentra byly pravidelně zveřejňovány na stránkách Ždánického zpravodaje a na webových stránkách, které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Informace o všech akcích nejen ve Ždánicích, ale v celém mikroregionu  Ždánicko  byly pravidelně vkládány na webový portál Jihomoravského kraje www.jizni-morava.cz, cykloportál www.cyklo-jizni-morava.cz a do Infocentra Kyjov ke zveřejnění v tištěném i elektronickém seznamu akcí KAM v Kyjově a okolí.
 
 
 
                                                                                                      Mgr. Marie Wolfová,
                                                                                        vedoucí Infocentra-MěK ve Ždánicích