KNIHOVNÍ ŘÁD

VÝPŮJČNÍ ŘÁD
výňatek z Knihovního řádu Městské knihovny ve Ždánicích
 

  

1.      Uživateli se půjčují publikace po předložení čtenářského průkazu, který je nepřenosný, platí pouze pro osobu, na jejíž jméno byl vystaven. Čtenářský průkaz předloží návštěvník  ihned při vstupu do půjčovny, při odchodu jej čtenář obdrží zpět. Knihovník může v odůvodněných případech žádat průkaz totožnosti.

2.      Na jeden čtenářský průkaz je možné si půjčovat publikace v obou pracovištích městské knihovny ve městě. Vypůjčené publikace je nutné vrátit na pracoviště, odkud byly vypůjčeny. Čtenář může využívat služeb půjčovny pro děti i pro dospělé a infocentra.

3.      Zápisné na kalendářní rok činí:

DOSPĚLÍ                                                                                                                   50,- Kč

DĚTI  DO 15 LET                                                                                                       20,- Kč

DŮCHODCI A STUDENTI                                                                                           25,- Kč

4.      K zapůjčení chráněných fondů a vytipovaných titulů (obrazové slovníky, encyklopedie, vybrané tituly naučné a krásné literatury je uživatel na vyžádání povinen složit zálohu ve výši 500,- Kč, kterou získá zpět při vrácení nepoškozené publikace. Záloha ve výši 500,- Kč za publikaci je rovněž požadována po uživateli s cizí státní příslušností, který nemá v České republice trvalé bydliště

5.      Jestliže uživatel žádá publikaci, kterou knihovna nemá ve fondu, zprostředkuje knihovna tuto výpůjčku prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Uživatel hradí poštovné a další výlohy podle ceníku předem. Požádá-li půjčující knihovna o finanční úhradu vzniklých nákladů,  je povinností čtenáře je uhradit v plné výši. Publikace se půjčuje na 1 měsíc, případně na dobu stanovenou půjčující knihovnou

6.      Výpůjční doba publikací je 1 měsíc. Tuto výpůjční dobu je možné dvakrát prodloužit, maximálně však na 100 dní.

7.      Prodloužení standardní měsíční výpůjční lhůty lze provést pouze na výslovnou žádost uživatele, který má dokumenty vypůjčeny, a to o 1 měsíc. Čtenář si může své výpůjčky prodloužit sám prostřednictvím svého čtenářského konta pomocí internetu. Požadavku na prodloužení lze vyhovět jen v případě, že o publikaci nežádá jiný čtenář. V tomto případě je výpůjční doba prodloužena pouze o 2 dny nad standardní výpůjční dobu a to maximálně jedenkrát. V rámci této doby musí čtenář vypůjčenou publikaci, na kterou je rezervace provedena, vrátit, aby se vyhnul placení sankčních poplatků za pozdní vrácení vypůjčených dokumentů.

8.      Nevrátí-li čtenář půjčené publikace ve stanovené lhůtě, platí poplatky z prodlení a upomínky. Upomínky mohou být uživatelům zasílány poštou, prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím SMS. Zůstanou-li upomínky bez účinku, bude knihovna vymáhat vrácení vypůjčených publikací ve spolupráci s Městskou policií, případně s právníkem. Veškeré výlohy hradí čtenář.

9.      Poplatky za překročení výpůjční doby a zasílání upomínek jsou:

1. upomínka

 

10,- Kč

2. upomínka

 

  20,- Kč

3. upomínka

 

30,- Kč

upomínací dopis

 

50,- Kč

10.   Poskytování absenčních výpůjček ve všech pracovištích bude odmítnuto čtenáři, jemuž byla zaslána 2. (a další) upomínka a který dosud nevypořádal své závazky vůči knihovně. Poskytování veškerých služeb bude pozastaveno čtenáři, kterému byl zaslán upomínací dopis a který dosud své závazky vůči knihovně nevypořádal.

11.  Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými publikacemi šetrně a vrátit je v takovém stavu, v jakém je převzal. Při výpůjčce si publikace prohlédne a závady ihned nahlásí. Pokud tak neučiní, nese zodpovědnost za všechny později zjištěné závady, které je povinen knihovně uhradit.

 

 

Mgr. Marie Wolfová - vedoucí MěK Ždánice