O knihovně

Městská knihovna s infocentrem ve Ždánicích  je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem, jehož zřizovatelem  je Město Ždánice.

 

Ve městě a regionu působí knihovna:                                            

  • jako veřejná knihovna s volně přístupným knihovním fondem krásné a naučné literatury prouživatele všech věkových kategorií ve dvou odděleních - odd. pro dospělé a odd. pro mládež 
  • jako informační centrum poskytující bibliografické, faktografické a referenční informace a přístupové místo k celé řadě informací a databází dostupných prostřednictvím sítě internet                          
  • jako jeden z důležitých článků praktické propagace města a mikroregionu Ždánicko a Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví      
  • jako kulturně-společenské centrum pořádající besedy pro školy a školky, setkání se spisovateli a jinými zajímavými osobnostmi, Večery poezie, cestopisné besedy, výstavy fotografií, promítání filmů, Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, trénování paměti a vzdělávání seniorů  aj. kulturně-výchovné a vzdělávací akce
  • jako příjemce inzerátů do Ždánického zpravodaje 

Vítáme ve svých prostorách uživatele všech věkových i zájmových kategorií z řad občanů našeho kraje a samozřejmě i všechny náhodné návštěvníky hledající informace o městě a regionu.