2010

 Městská knihovna - Infocentrum ve Ždánicích v roce 2010

Knihovny umožňují veřejnosti velmi levný přístup k informačním zdrojům včetně Internetu, zvláště pokud se cíleně transformují z půjčovny knih v moderní informační střediska. Je možné v nich trávit volný čas, hledat zábavu a poučení, ale i pomoc při získávání důležitých informací.

Městská knihovna ve Ždánicích poskytuje knihovnické a informační služby ve dvou odděleních přístavby základní školy, která prošla v roce 2010 rozsáhlou rekonstrukcí, jež ovlivnila její celoroční provoz i počet uživatelů a návštěvníků.

 

Začátkem roku bylo opraveno sociální zařízení v horním patře budovy. Následně se knihovna potýkala s problémy s vytopením dolního patra, které bylo nutno vysušit, přestěhovat knihy a technické zařízení a po řádném vysušení znovu nastěhovat.

V době prázdnin proběhla rekonstrukce celé budovy školy, byly vyměněny okna a dveře, proběhlo zateplení budovy, vymalování všech místností včetně chodby a položení nové podlahové krytiny v dolním patře. Celá rekonstrukce probíhala v srpnu, téměř za provozu, neboť knihovna byla pro veřejnost zavřena jen 14 dnů. 

I přes problémy, které komplikovaly pravidelný provoz, využilo v roce 2010 služeb knihovny a infocentra 5 318 návštěvníků.

 

Přehled základních ukazatelů r. 2010                                                 

Registrovaní uživatelé knihovny  262 (mírný pokles čtenářů vinou rekonstrukce MěK)
Počet návštěvníků Infocentra-MěK celkem 5 318
návštěvníci knihovny 3 462
 z toho návštěvníci kulturních akcí 611
využívající Internet v knihovně 400
uživatelé služeb infocentra 1 856
z toho zahraniční návštěvníci  276
   
Uživatelé webových stránek Infocentra-MěK 3852

 
Počet výpůjček celkem  16 609
z toho naučná pro dospělé 736
beletrie pro dospělé 10 109
naučná literatura pro děti  501
beletrie pro děti 2 993
meziknihovní službou půjčeno  46


 

Knihovna pravidelně doplňuje svůj fond, v roce 2010 bylo zakoupeno 208 nových knih a odebírány časopisy v celkové hodnotě 51 126,- Kč. Výběr nových knih je zaměřován na požadavky čtenářů, největší zájem je o detektivky, historické a válečné romány a čtení pro ženy.

Po celý rok byly pořádány besedy pro děti a mládež. Celkem se uskutečnilo 31 kulturně výchovných akcí a besed, kterých se zúčastnilo 602 návštěvníků: beseda pro maminky a děti z Klubíčka; pro školy besedy: J. Čapek – Povídání o pejskovi a kočičce, Krásy Hodonínska, F. Nepil, Pasování prvňáčků na čtenáře, Anička malířka – dětské ilustrace podle četby, Den dětí s pohádkou – soutěže, promítání, malování,Vědecko-fantastická literatura, Pohádky V. Čtvrtka, beseda pro děti z MŠ, promítání Ždánického histopedálu, setkání ždánických mažoretek, DVD Ždánice – Tradice a život semknuté vinohrady.

V říjnu se uskutečnila velmi pěkná a zajímavá besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou pro žáky 2. stupně MZŠ.

Knihovna se v průběhu roku zapojila do celostátních akcí Březen měsíc internetu, uskutečnila se Noc s Andersenem, v rámci Týdne knihoven proběhla amnestie upomínek, pomoc seniorům s internetem a exkurze mateřské školy a literárního kroužku.

Nejvýznamnější akce, na kterých se spolupodílelo Infocentrum -MěK byl Sjezd rodáků, Weintreff – Setkání vinařůze Ždánic a z partnerské obce Herrnbaumgarten v Rakousku a VII. Ždánický histopedál.

Městská knihovna - Infocentrum byla otevřena celoročně, od 1. června do 30. září i o sobotách a nedělích a navštívilo jíj 1856 návštěvníků (1580 domácích a 276 ahraničních).

Infocentrum v MěK je koncipováno tak, aby pomáhalo nejen turistům, ale i místním občanům, podává informace o Ždánicích a okolí, nabízí prodej knih, DVD, CD, pohlednic, kalendářů, map, poskytuje služby jako je kopírování, k dispozici je fax a tři počítače s připojením na internet.

Využití služeb Infocentra –MěK dokládá také zvýšený obrat tržeb, který se mnohonásobně zvýšil oproti loňskému roku na 148 tisíc korun.

Infocentrum-MěK ve Ždánicích má v provozu webové stránky www.infocentrumzdanice.cz , jež informují pravidelně nejen o akcích ve Ždánicích, ale i v mikroregionu Ždánicko. Tyto stránky navštívilo 3 852  virtuálních návštěvníků, což je také nárůst o více než tisíc návštěvníků.

Ze zahraničních návštěvníků využívali našich služeb rakouští hosté akce Weintreff - Setkání vinařů, slovenští návštěvníci, kteří se zúčastnili Setkání rodáků a přátel Ždánic, dobrovolníci z Velké Britanie, kteří v rámci programu Leonardo již třetím rokem tráví v našem městečku dva týdny na výzkumu a záchraně vzácných druhů motýlů, v menší míře pak zahraniční turisté.

Především pro účastníky Setkání rodáků a přátel Ždánic vydalo Infocentrum - MěK brožuru „Ždánice – průvodce obcí“ (500 ks) a „Církevní stavby Ždánického lesa a Politaví“ (800 ks), v rámci získané dotace se spolupodílelo na natáčení DVD „Ždánice – tradice a život semknuté vinohrady“ (450 ks v českém jazyce, 50 ks s německými titulky).

Infocentrum –MěK se aktivně podílelo na společenském dění v obci. Infostánkem zabezpečovalo organizaci a zdárný průběh Setkání rodáků a VII. Ždánického histopedálu. O své činnosti informovalo na stránkách Ždánického zpravodaje a na webových stránkách.

V roce 2010 jsme se opět aktivně zapojili do získávání grantů a dotací na akce ve Ždánicích. Od JMK odboru regionálního rozvoje jsme obdrželi dotaci 56 000,- na činnost Infocentra, od Zastoupení Evropské komise v České republice 58 000,- na organizaci VII. Ždánického histopedálu, z fondu malých projektů s rakouským partnerem byl pořízen poetický snímek o Ždánicích, pohlednice a propagační předměty do soutěže vinařů a z dotace „Místo pro setkávání generací“ brožura, informační panely u kašny, zámecké vily, muzea a zámeckého sklepa.

MěK-Infocentrum využívá možnosti ke vzdělávání akcí pořádaných Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Centrálou cestovního ruchu a Odborem regionálního rozvoje Jihomoravského kraje v Brně, zúčastňuje se internetových konferencí Knihovna a Andersen, spolupracuje se Sdružením knihovníků a informačních pracovníků.

                                                                                                      Mgr. Marie Wolfová